Vodni slovar
A
uvajanje zraka v vodo za povečanje vsebnosti raztopljenega kisika ali odstranjevanje plinov iz vode
med dvema vodoneprepustnima slojema omejen vodonosni sloj pod pritiskom. Če se neprepustni sloj proti površini prebije (vodnjak, vrtina ...), voda odteka na površino brez črpanja.
B
življenjski prostor z značilno sestavo neživih ekoloških dejavnikov (svetloba, toplota, voda, podnebje), ki omogočajo obstoj določeni življenjski združbi.
v skladu z opredelitvijo iz Zakona o ohranjanju narave se biotska raznovrstnost razlaga kot raznovrstnost živih organizmov, ki vključuje raznovrstnost znotraj vrst in med različnimi vrstami, gensko raznovrstnost ter raznovrstnost ekosistemov. Izraz "biotska raznovrstnost" izhaja iz angleškega izraza "biodiversity" in je preveden na več načinov, zato se v slovenščini uporabljajo tudi izrazi "biodiverziteta" in "biotska pestrost".
slankasta voda; tj. voda, ki vsebuje soli v veliko manjših koncentracijah kot morska voda.
C
(angl. Integrated Water Management): ravnanje z vodo, ki vključuje splošno etično odgovorno rabo vode in (ob)vodnega prostora ter celostno upravljanje vode, ki povezuje družbenoekonomske vidike z okoljevarstvenimi in naravovarstvenimi.
zajema na povodju usklajeno kombinacijo (načrtovanje in izvajanje) fizičnih posegov v vodni in obvodni prostor (gradnja in vzdrževanje hidrotehničnih objektov in naprav, utrjevanje dna in brežin, uravnavanje in poglabljanje strug, izvajanje obogatitvenih ukrepov, renaturacije, revitalizacije, sonaravno urejanje, "neurejanje" vodnega in obvodnega prostora (prepustitev naravni sukcesiji, varstvo in zavarovanje), protierozijsko zaščito v zaledju ter izdelavo smernic in priporočil v zvezi z rabo vode in prostora.
Č
objekt za črpanje vode iz nižjega v višji nivo. Črpanje se uporablja tam, kjer voda ne more doseči uporabnika na gravitacijski način (s prostim padom) ali z zadostnim tlakom.
D
območje, na katerem se piezometrična gladina podzemne vode zniža zaradi črpanja.
uničevanje ali inaktiviranje večine mikroorganizmov, vključno z zdravju škodljivimi mikroorganizmi, z uporabo kemijskih (klor, ozon ipd.), fizikalnih (povišana temperatura, UV-žarčenje ipd.) in drugih metod.
E
uporaba procesov, ki potekajo v naravi za preventivno in kurativno varovanje in sanacijo okolja. Ekoremediacije imajo tri temeljne funkcije; te funkcije so: samočistilna funkcija, sposobnost zadrževanja vode in ustvarjanje biotske raznolikosti (in biomase). Zaradi preventivne in istočasno kurativne vloge so ERM mehanizem za zagotavljanje trajnosti.
okrajšava za ekološki sistem. Pojem je uvedel angleški botanik A. G. Tansley. Je kot enota, ki zajema vse nežive in žive sestavine narave, povezane v delujoč sistem. Dejansko pomeni pretok energije skozi prehranjevalne verige in splete ter kroženje snovi. Ekosistemi so npr. ribnik, reka, jezero, morje, močvirje, gozd in travnik. Pomeni torej dinamičen kompleks rastlinskih in živalskih združb ter združb mikroorganizmov in njihovega neživega okolja, ki so povezani v funkcionalno celoto.
najmanjša ekološka enota v pokrajini, v kateri so posamezni deli nežive in žive narave skupaj s človekom v dinamičnem ravnovesju.
izhlapevanje vode iz vodnih površin ali golih tal.
količina vode, ki preide v ozračje iz tal z izhlapevanjem in transpiracijo rastlin.
vnos hranil; tj. bogatenje vode s hranili, zlasti z zmesmi dušika in fosforja, ki spodbujajo rast alg in višjerazvitih rastlin.
F
onesnaženje vode z mikroorganizmi, ki se nahajajo v iztrebkih ljudi in toplokrvnih živali. Najpomembnejši pokazatelj fekalnega onesnaženja vode so bakterije E.coli. V primeru pojava fekalnega onesnaženja pitne vode obstaja potencialna nevarnost za hidrične okužbe uporabnikov pitne vode (zaradi bolnih ljudi, živali in kliconoscev v populaciji).
postopek mehanskega čiščenja vode prek različnih medijev (pesek, umetne membrane ipd.). S filtracijo lahko zadržimo različno velike delce, tudi zelo drobne (mikrofiltracija, ultrafiltracija ipd.)
G
(angl. Ecosystem Management): gospodarjenje z naravnimi viri tako, da ni pomembna trajnost donosa (angl. sustainable yield), ampak trajnost ekosistema (angl. sustainable ecosystem). Pri ravnanju z naravnimi viri se namesto na enostavno produkcijo enega vira (čeprav trajnostno) osredotočamo na trajnostno gospodarjenje s "celotnim sistemom" za različne namene.
H
naprava za hrambo in transport vode pod pritiskom v višje dele zgradb in drugih objektov.
daljše obdobje nenormalno suhega vremena, zaradi katerega nastane večje pomanjkanje vode, kar kažejo podpovprečni pretoki, podpovprečno znižanje gladin jezer in/ali znižanje vlage v tleh ter znižanje gladine podtalnice.
del zemlje, pokrit z vodo in ledom.
sistem, ki zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na vodovod (pri vodomeru) in mestom uporabe (izlivka).
I
odtekanje vode s površine v tla (vodonosnik).
površina, skozi katero se preceja voda s površine v vodonosnik (naravno ali z umetnim napajanjem).
črta enakih časov dospetja vode do zajetja.
mesto, na katerem voda naravno priteka iz kamnine ali zemljine na površje ali v telo površinske vode.
J
oskrba s pitno vodo za najmanj 50 ljudi, javnih objektov, objektov za proizvodnjo in promet živil ter objektov za pakiranje pitne vode.
K
objekt za zbiranje, hranjenje in pripravo deževnice.
nezadostna količina vode v tleh, potrebna za normalen razvoj kmetijskih rastlin. Je kombinacija meteorološke in hidrološke suše. Kadar nastopi v času intenzivne rasti in razvoja kmetijskih rastlin, tj. v kritičnih fenoloških - razvojnih obdobjih, je količina pridelek manjša ali je pridelek celo uničen.
voda, ki nastaja v gospodinjstvih pri rabi vode v sanitarnih prostorih, kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Nastaja tudi v objektih v javni rabi ter v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvih.
voda v bazenih, bazenskih in naravnih kopališčih ter na območjih kopalnih voda.
L
znanost, ki se ukvarja s preučevanjem jezer in odprtih zadrževalnikov, vključno s hidrološkimi pojavi, ter zlasti z analizami okolja.
M
materiali in snovi, ki so v stiku s pitno vodo, ne smejo vplivati na skladnost fizikalnih, kemijskih, mikrobioloških in radioloških lastnosti pitne vode, kar je treba upoštevati pri gradnji, vzdrževanju in upravljanju javnih vodovodov.
suša, ki nastopi, ko se na nekem območju v določenem letnem času pojavi večji primanjkljaj padavin glede na njihovo normalno, povprečno količino.
podzemna voda, ki ustreza predpisanim merilom. Zajema se lahko iz vrtine, zajetja ipd.
območje, na katerem ima podzemna voda stalen ali občasen stik s površinsko vodo ali na katerem površinska voda zaradi geološke sestave tal ne more pronicati v tla.
območje, na katerem se zaradi zadrževanja voda oblikujejo posebne razmere, ki niso tipične niti za kopno niti za vodno okolje ter je zato pomemben življenski prostor številnih živalskih in rastlinskih vrst, pomemben naravni zbiralnik in zadrževalnik vode, vir bogatenja podzemnih voda in naravna čistilna naprava.
količina trdnih delcev v vodni suspenziji. Meri se v nefelometrijskih enotah (NTU).
opuščeni del bivšega zavoja, ki ga je reka zapustila, ko si je naredila novo, krajšo strugo.
N
trajne ali začasno odložene rečne, hudourniške ali morske plavine (mivka, pesek, prod), ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču.
O
kakršna koli snov, ki lahko povzroči onesnaženje, vključno z mikroorganizmi.
P
zdravju škodljivi mikroorganizmi (bakterije, virusi, glive).
voda v svojem prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena za pitje, kuhanje, pripravo hrane, gospodinjska opravila, proizvodnjo in promet živil, higienizacijo ipd. Pitna voda se lahko dobavlja iz vodovodnega omrežja in cistern ali kot predpakirana voda. Pitna voda je živilo in mora biti skladna s predpisi glede mikrobioloških, bioloških, fizikalnih, kemijskih in radioloških lastnosti.
naprava za ponujanje pitne vode uporabnikom, ki je povezana na interno vodovodno omrežje. Običajno je v javnih objektih.
trdni mineralni delci, ki jih morje ali celinske tekoče vode plavijo iz izvorov plavin kot rinjene plavine po dnu strug vodotokov ali kot lebdeče plavine z vodnim tokom.
organski in drugi plavajoči predmeti (debla, vejevje, listje, odpadki ipd.).
voda pod površino tal na zasičenem območju in v neposrednem stiku s tlemi ali podtaljem.
voda pod površino tal na zasičenem območju. Nahaja se v različnih vodonosnikih, kot so medzrnski vodonosnik, razpoklinski vodonosnik, kraški vodonosnik.
vnašanje odpadne vode, ki je očiščena skladno s predpisi, v tla brez namena gnojenja prek ponikovalne naprave, ponikovalnih jarkov ali ponikovalnega drenažnega cevovoda.
skoraj ravno zemljišče vzdolž vodotoka, poplavljeno samo, kadar rečni tok preseže prepustnost osnovne struge.
zemljišče, ki ga občasno in za različno dolgo obdobje poplavijo vode, s čimer lahko prispevajo k ohranjanju naravne dinamike tekočih in stoječih voda ter k varstvu pred poplavami.
območje, s katerega vse celinske vode odtekajo (prek potokov, rek ali jezer) v isto reko ali jezero.
površina, iz katere se stekajo padavinske vode v obravnavan vodotok do nekega profila. V skladu z Vodno direktivo je to celotna prispevna površina reke, ki se steka v morje. Prispevna površina njenih pritokov se imenuje tudi porečje.
celinske vode, ki so na površju zemlje, npr. potoki, reke, kanali, jezera in morje.
vode, ki tečejo ali stojijo na zemeljski površini.
voda, ki se polni v ustrezno embalažo (balone, plastenke ipd.). Predpakirana voda mora biti označena v skladu s predpisi. Glede na izvor jo lahko delimo na naravno mineralno vodo, izvirsko vodo, namizno vodo ipd.
količina vode, ki steče skozi izbrano površino ali prečni prerez v določenem času. Glede na velikost se pretok izraža v m3/s (reke), l/s (potoki, izviri), m3/dan (odpadne vode) ipd.
če voda v vodnem viru ne izpolnjuje določenih standardov za pitno vodo, se uporabijo postopki priprave vode. Ti zajemajo različne dejavnosti, kot so filtriranje, čiščenje, dezinfekcija ipd.
R
snov, ki razgrajuje druge snovi in tako oblikuje razredčino. Ker voda razgrajuje največ snovi, se lahko imenuje "univerzalno razredčilo".
voda, ki se uporabi večkrat, preden je vrnjena v naravni hidrološki cikel.
S
(angl. monitoring): sistematično spremljanje in vrednotenje mikrobioloških, fizikalnih in kemijskih parametrov v pitni vodi, v javnih vodovodih.
naravna jezera, vključno s presihajočimi jezeri, ribniki, mlake, močvirja in drugi naravni vodni zbiralniki, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok tekočih ali podzemnih voda.
pojav, pri katerem primanjkuje vlage v prsti ter vode v vodotokih, jezerih in izvirih zaradi preskromne količine padavin, kar onemogoča normalno rast rastlin.
voda, ki je prevzeta iz virov v naravnem stanju ali je pred uporabo obdelana (koagulacija, filtracija, dezinfekcija).
T
voda, ki se uporablja v proizvodnji in drugod ter ne ustreza dogovorjenim merilom o higienski neoporečnosti vode.
naravni vodotoki, kot so potoki, reke in hudourniki, ne glede na to, ali imajo stalen ali občasen pretok.
podzemna voda iz vrtine, izvira ali zajetja, ki ustreza predpisanim merilom.
onesnaženje, ki prihaja iz ene točke (na primer izpust odpadne vode, razlitje nevarnih snovi iz cistern ipd.).
temelji na trajnostnem gospodarstvu, ki je rezultat trajnostnega razvoja. Trajnostno gospodarjenje z vodo je opredeljeno kot oblika načrtovanja in upravljanja vode in njenega okolja, ki ohranja ekološko in prostorsko celovitost ter trajno obnovljivost, hkrati pa izboljšuje kakovost človeškega življenja.
obstoj in ohranjanje vitalnosti in samoobnovitvenih potencialov vodnega okolja; to je značilnost procesa ali stanja, da se vodno okolje ohranja ves čas s svojimi naravnimi značilnostmi. Da zaščitimo in omogočimo trajnost, je treba poznati njegovo delovanje ter usmerjati in razreševati konflikte med različno (ne)rabo vode in vodnega prostora, torej trajnostno gospodariti z vodo. Nasprotja se pojavljajo tudi zaradi želje po neuporabi vode in vodnega prostora (pustiti vodo in vodno okolje naravi), zato lahko izraz "raba vode in vodnega prostora" v tem smislu pomeni tudi "nerabo".
prehajanje vode v obliki vodne pare skozi listne reže rastlin v ozračje.
kazalnik, ki pokaže koncentracijo alkalnih snovi v vodi, večinoma kalcija in magnezija. Ob ugodnih pogojih tvorita kalcij in magnezij vodni kamen, ki se nalaga na napravah v stiku z vodo.
V
vsa nevidna voda, ki se porabi za izdelavo ali pridelavo dobrine. Posredno je prisotna v izdelkih in storitvah, ki jih kupujemo in uporabljamo vsakodnevno. Za proizvodnjo zadostne količine hrane za dnevno prehrano človeka je namreč potrebnih okrog dva do tri tisoč litrov vode.
vode, ki zaradi obilnih padavin narastejo (povečajo svojo gladino nad povprečjem) in lahko začnejo poplavljati.
plačilo za porabljeno vodo.
obrat, ki oskrbuje porabnike s pitno ali tehnološko vodo.
obravnava odnose med vodnimi količinami (in njihovimi časovnimi razporeditvami) na povodje padlih in priteklih vodnih količin ter iz povodja odteklih vodnih količin (merjenih na izlivnem profilu reke in kontrolnem profilu povodju pripadajočega podzemnega vodnega telesa).
pravna in strokovna izhodišča držav članic EU za skupno upravljanje čezmejnih vodotokov, vodonosnikov in morja.
plinsko stanje vode; voda se začne spreminjati v paro pri 100 °C.
pravica do posebne rabe vodnega ali morskega javnega dobrega ali naplavin.
lastnost, značilnost reke, potoka glede na količino vode.
funkcionalna in strukturna povezanost rastlinstva, živalstva in neživega okolja na enotnem in prostorsko razmejenem območju, na katero vpliva in ga omejuje voda kot stalen ali občasno delujoč dejavnik.
prostor, kjer je prisotnost vode najpomembnejši ekološki dejavnik. To so struge vodotokov in območja stoječih vod (ribniki, jezera in druge stoječe vode) s vplivno cono (območje visokih vod, hiporeična cona), ki se glede na hidrološko stanje spreminja v bolj ali manj znanem območju. To so vegetacijski pasovi na brežinah, ki se lahko razširijo v poplavni gozd, loke ali poplavne travnike. V vodni in obvodni prostor spadajo tudi mokrišča, visoka barja in ostale površine, na katerih voda stalno zamaka tla, kar je odvisno od hidroloških lastnosti. Površine vodnega in obvodnega prostora najlažje določamo z vodnimi in obvodnimi biotopi.
vodni odtis je kazalnik, ki izraža, koliko vode kot posamezniki porabimo v svojem gospodinjstvu. To ne zajema le vode, s katero kuhamo, peremo in se prhamo ter jo zaznajo števci na vodovodni napeljavi, ampak tudi za t. i. virtualno vodo, ki jo porabimo kot potrošniki, predvsem takrat, ko kupujemo izdelke iz drugih regij sveta.
hidrološke, hidromorfološke in hidravlične lastnosti povodja, in sicer zbiranje in odtekanje viška padavin do tal, način odtekanja vode po površini in v tleh do vodotokov (neto padavine), tok vode z odtočno dinamiko (pretoki, trajanje, pogostost, čas pojavljanja v letu, hitrost, značilne pretočne lastnosti vodotoka), erozija, transport materiala, odlaganje materiala, oblikovanje strug.
zemeljski del vodnega kroženja, in sicer padavine, vodne izgube, odtok vode do strug, hudourniki, tekoče vode, stoječe vode, podtalnica, talna voda z vodnimi ekosistemi in biokemičnimi ter fizikalnimi procesi v vodi in tleh z vodo.
zaprta betonska ali kovinska posoda na betonskem stebru, stebrih za zbiranje ali hranjenje vode.
vir vode, iz katerega se zajema voda za preskrbo prebivalstva ali za tehnološki proces in hlajenje v podjetjih (vodni viri so razpoložljiva ali lahko dostopna voda za rabo v zadostnih količinah in zadostni kakovosti na mestu in v časovnem obdobju, primernem za določeno rabo).
to je umetno ali naravno vodno območje, ki se uporablja za shranjevanje vode za gospodinjsko ali industrijsko rabo. V naravi je to umetno jezero, ki nastane z umetno pregrado. Lahko je tudi zbiralnik, v katerem se zbira voda za uporabne namene, npr. za oskrbo z vodo, pridobivanje električne energije, namakanje in rekreacijo.
zaprt prostor ali posoda, navadno v zemlji, za zbiranje ali shranjevanje večjih količin pitne vode.
umetno narejen objekt (s kopanjem, vrtanjem idr.), ki se uporablja za dostopanje do podzemne vode.
dovoljenje za rabo vode iz zajetja, namenjenega lastni oskrbi gospodinjstva ali več gospodinjstev, ki ga pridobi uporabnik zajetja ne glede na lastništvo zemljišča, na katerem so objekti in naprave za odvzem vode.
predstavlja vodo kot količino (vključno s parametri kakovosti) ter vodni in obvodni prostor, v katerem se ta količina nahaja (vključno s strukturo življenjskih združb in ekološkimi funkcijskimi povezavami).
vode, vključno z mokrišči, ki so življenjski prostor za medsebojno povezane in delujoče skupnosti v vrstah rastlin v živali.
soglasje, ki ga je treba pridobiti pred vsakim posegom v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda.
prepoznaven in pomemben del površinske ali podzemne vode.
majhen zbiralnik, postavljen na začetku korita ali cevovoda. Uporabljamo ga lahko za shranjevanje sorazmerno majhnih količin vode, da pokrijemo spreminjajočo se porabo vode, potrebno v kratkih časovnih obdobjih, ki običajno niso daljši od nekaj ur.
objekt za hranjenje vode in pokrivanje spreminjajoče se porabe vode ter za zagotavljanje rezerv vode, ustreznih tlakov v vodovodnem omrežju ipd.
naprava za postrežbo s predpakirano vodo (iz balonov ipd.). Običajno se nahaja v javnih objektih in podjetjih.
naprava za merjenje količine porabljene vode.
plast ali več plasti kamenin ali drugih geoloških plasti pod površjem tal z zadostno poroznostjo in prepustnostjo, ki omogočajo znatnejši tok podzemne vode ali odvzem znatnejših količin podzemne vode.
višina vodne gladine, merjena na določenem mestu ob določenem času.
v strugi tekoča voda, po kateri odteka izvirska in padavinska voda.
ukrepi za zaščito vodnega telesa ter prepovedi in omejitve posegov v okolje vodovarstvenega območja, namenjeni zmanjševanju tveganja za onesnaženje vodnega telesa.
območje, kot ga določa predpis, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
sistem elementov vodovoda, kot so zajetja, črpališča, objekti za pripravo vode, vodohrani, cevovodi, oprema idr., ki večji del rednega obratovanja deluje kot samostojen sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov.
naprave v sistemu za oskrbo s pitno vodo, kot so ventili, črpalke, merilniki, dozirne naprave, žabji pokrovi idr.
objekti, ki se uporabljajo za zajem, hrambo in distribucijo vode (zajetja, vrtine, črpališča, vodohrani).
sistem cevi med vodovodnimi objekti in uporabniki vode. Zagotavljati mora nemoteno in varno distribucijo vode.
objekt, ki je namenjen neposredno za odvzem vode iz vodnega telesa.
Z
območje, kjer se pojavljajo kraški pojavi, kot so požiralniki, kraške jame, škraplje, vrtače, kraški kanali in odprte razpoke, ki omogočajo hitro pretakanje vode skozi vodonosnik.
pitna voda je zdravstveno ustrezna, kadar: - ne vsebuje mikroorganizmov ali parazitov in njihovih razvojnih oblik v številu, ki lahko predstavlja nevarnost za zdravje ljudi, - ne vsebuje snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi, - je skladna z zahtevami iz predpisov (skladnost mora biti zagotovljena na mestih, na katerih se voda uporablja kot pitna voda).
Ž
zaščitna loputa, nameščena na proste iztoke iz vodovodnih objektov. Varuje notranjost objektov pred vstopom manjših živali in mrčesa.