Biološka čistilna naprava za podružnično šolo v Lučinah
Lučine, Gorenja vas, 25. septembra 2013 – Podružnična šola osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas je danes v Lučinah skupaj z občino Gorenja vas – Poljane, Razvojno agencijo Sora in Skladom Si.voda slovesno predala namenu biološko čistilno napravo. Z okolju prijazno in varčno čistilno napravo bosta vrtec in šola, v kateri je trenutno 51 otrok in 8 zaposlenih, trajnostno uredila čiščenje komunalnih voda, saj priklop šole na javno kanalizacijsko omrežje ni možen. Vrednost investicije znaša 12.011 evrov, od tega je 3.211 evrov prispevala občina Gorenja vas – Poljane, 8.800 evrov pa je projektu doniral Sklad Si.voda.
Podružnična šola Lučine je za šolsko poslopje vgradila biološko čistilno napravo proizvajalca Biorock, ki uporablja tehnologijo aerobnega čiščenja odpadnih voda s pomočjo biofiltra in gravitacije. Za tovrstne biološke čistilne naprave so značilne visoke stopnje učinkovitosti čiščenja, čiščenje pa je dobro tudi ob neenakomernih dotokih odpadnih voda. Voda se ob pritoku v biološko čistilno napravo najprej očisti mehansko v usedalniku. Nato pa potuje v bioreaktorski del, v katerem poteka čiščenje vode z mikroorganizmi, podobno kot v naravi. Čistilna naprava za svoje delovanje ne potrebuje električne energije ali strojne opreme, zato je vzdrževanje minimalno. Življenjska doba biološke čistilne naprave je 30 let.
Ena največjih težav pri ohranjanju čistih voda v Sloveniji so odpadne vode v razpršenih naseljih, s kakršnimi je pokrito tudi škofjeloško območje. Ker priključitev na javno kanalizacijsko omrežje iz ekonomskih ali drugih razlogov ni možna, so najpogostejša komunalna ureditev še vedno greznice, ki pa prekomerno obremenjujejo okolje, predvsem vode in vodne vire. »Občina skupaj z Razvojno agencijo Sora že vrsto let osvešča in spodbuja gospodinjstva k zamenjavi klasičnih greznic z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Postavitev biološke čistilne narave z biofiltrom v osnovni šoli Lučine je zagotovo primer dobre prakse, s katerimi bomo prispevali k osveščanju občanov o prednostih čiščenja odpadnih voda v malih komunalnih čistilnih napravah. Kot izhaja iz uradnih evidenc, gre za prvo tovrstno rešitev v krajevni skupnosti Lučine,« je ob odprtju biološke čistilne naprave povedal župan občine Gorenja vas – Poljane Milan Janez Čadež.
»Biološka čistilna naprava pomeni veliko pridobitev za našo podružnično šolo. Z njo smo uspešno uredili dosedanje stanje na področju onesnaževanja podtalne vode, saj šolski objekt stoji na občutljivem kraškem terenu,« je pojasnila Martina Jelovčan, vodja podružnične šole v Lučinah. »Poleg tega jo to projekt, s katerim bomo nadgradili naše aktivnosti v okviru programa okoljske vzgoje in poučevanja o okoljskih vsebinah. Otroci so tisti, ki bodi nosilci sprememb v bodočnosti, zato je naša odgovornost, da jim že zgodaj približamo tudi skrb za okolje. Prav zato se ob tej priložnosti zahvaljujem vsem, ki so dali svoj prispevek k vgradnji biološke čistilne naprave.« Podružnična šola Lučine je nosilka znaka Eko šola, kar potrjuje aktivno delo šole na področju varovanja okolja.

(z leve) župan občine Žiri, mag. Janez Žakelj; član uprave Si.mobila, Boštjan Škufca Zaveršek; župan občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež.
Avtor fotografije: Andrej Križ
Strošek nakupa in vgradnje biološke čistilne naprave Biorock za osnovno šolo Lučine je v višini 73 odstotkov sofinanciral Sklad Si.voda, zavod za zdrave in čiste vode. Od svoje ustanovitve leta 2009 je Sklad Si.voda podprl pet projektov, v katere je skupno prispeval 146.870 evrov sredstev, in sicer poleg gradnje biološke čistilne naprave v Lučinah še za gradnjo rastlinskih čistilnih naprav v učilnici v naravi v Modražah, v Kozjanskem parku in na priljubljeni izletniški točki Lisca nad Sevnico ter za gradnjo zbiralnika deževnice in postavitev pitnikov v vrtcu Hansa Christiana Andersena v Ljubljani. »Poslanstvo Sklada Si.voda je dejavno reševanje problematike voda v Sloveniji. Zato finančno podpiramo izvedbo tistih projektov, ki trajnostno ščitijo pitno vodo in prispevajo k osveščanju javnosti. In biološka čistilna naprava v podružnični šoli Lučine zagotovo sodi mednje, saj učinkovito, gospodarno in na dolgi rok prispeva k zmanjšanju onesnaženja podtalnice,« je dejala Irena Zupančič Cimerman, direktorica Sklada Si.voda.

Shema čiščenja odpadnih voda z biološko čistilno napravo proizvajalca Biorock
O Skladu Si.voda
Sklad Si.voda je nepridobitna organizacija, ki s strokovnim pristopom ozavešča o pomenu voda in vplivu posameznika nanje ter se aktivno loteva reševanja problematike kakovosti voda v Sloveniji. Vizija sklada je trajnostno skrbeti, da bo čista in zdrava voda na voljo tudi prihodnjim generacijam. Sklad Si.voda je samostojna in neodvisna institucija, ustanovljena v duhu filozofije Re.misli. Pobudnik in ustanovitelj Sklada Si.voda je podjetje Si.mobil. Od svoje ustanovitve leta 2009 do sedaj je Sklad Si.voda podprl pet projektov v skupni vrednosti 146.870 evrov:
  • rastlinska čistilna naprava v učilnici v naravi v Modražah, občina Poljane
  • rastlinska čistilna naprava v Kozjanskem parku
  • rastlinska čistilna naprava na priljubljeni izletniški točki Lisca nad Sevnico
  • gradnja zbiralnika deževnice in postavitev pitnikov v vrtcu Hansa Christiana Andersena v Ljubljani
  • biološka čistilna naprava v osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas, podružnica Lučine.
Napoved prihodnjih projektov:
  • pitniki v štirih enotah vrtca Mojca, Ljubljana – oktober 2013 (donacija Sklada Si.voda 5.795,48 evrov)
  • rastlinska čistilna naprava na Mrzlem vrhu – spomladi 2014 (donacija Sklada Si.voda 6.523,59 evrov)