Poslanstvo
Sklad Si.voda je deloval kot nepridobitna organizacija, ki je aktivno in trajnostno reševala problematiko kakovosti voda v Sloveniji. Sklad je skozi strokovni pristop ozaveščal in izobraževal o pomenu voda ter našem vplivu nanje.
Sklad Si.voda je v šestih letih delovanja podprl raznolike projekte, kot so postavitve čistilnih naprav, pitnikov, zbiralnikov deževnice in kranjske stene. Postavljeni objekti bodo poslanstvo sklada udejanjali še dolgo, saj se skozi njihovo uporabo še naprej širi zavest o pomenu premišljenega ravnanja z vodo.

Statut:

Statut

Strateška usmeritev:

Strateška usmeritev
Ustanovitev
Sklad Si.voda, zavod za zdrave in čiste vode, je bila samostojna in neodvisna organizacija , ki jo je v okviru družbeno odgovorne filozofije ustanovilo podjetje . Sklad je začel delovati v marcu 2009 in z aktivnostmi zaključil leta 2016.

Akt o ustanovitvi:

Akt o ustanovitvi
Etični kodeks
Sklad Si.voda je za svoje delovanje sprejel etične smernice , s katerimi se je zavezal k strokovnemu, transparentnemu in učinkovitemu poslovanju ter h gospodarno zastavljenim ciljem. K spoštovanju etičnih smernic so bili zavezani vsi člani Strokovnega sveta in Sveta zavoda.
Sklad Si.voda na svoji spletni strani javno objavlja letno poročilo o svojem poslovanju.

Etične smernice:

Akt o ustanovitvi
Direktor
Direktor Sklada Si.voda je vodil zavod in je prevzemal odgovornost za njegovo poslovanje.
Od oktobra 2011 do januarja 2016 je bila direktorica Sklada Si.voda Irena Zupančič Cimerman.
Irena Zupančič Cimerman
Irena Zupančič Cimerman
direktorica

Si.mobil
Svet zavoda
Svet zavoda je oblikoval program dela in dejavnosti sklada, pripravljal poslovne načrte, posredoval mnenja in predloge o posameznih vprašanjih, povezanih s poslanstvom sklada. Poleg tega je bil odgovoren za sprejem statuta sklada in je skrbel za sistematizacijo delovnih mest znotraj zavoda.
Svet zavoda so sestavljali trije člani:
 • predstavnik ustanovitelja,
 • predstavnik sodelavcev zavoda,
 • predstavnik zainteresirane javnosti.
 • Milan Zaletel
  Milan Zaletel
  predstavnik ustanovitelja in predsednik Sveta zavoda

  Si.mobil
 • Maja Ilec
  Maja Ilec
  predstavnica sodelavcev in namestnica predsednika Sveta zavoda

  Si.mobil
 • Marjana Peterman
  Marjana Peterman
  predstavnica zainteresirane javnosti

  Zveza potrošnikov Slovenije

Strokovni svet
Strokovni svet je deloval kot strokovni organ sklada. Člani strokovnega sveta so bili odgovorni za prenos strokovnih mnenj, izkušenj, predlogov in usmeritev v dejavnosti sklada.
Člane strokovnega sveta so sestavljali strokovnjaki s področij:
 • varstva narave in okolja,
 • podnebnih sprememb,
 • zdravstvenega varstva (področje pitne vode),
 • okoljske zakonodaje,
 • varstva voda.
 • Mitja Bricelj
  Mitja Bricelj
  predsednik Strokovnega sveta
 • Miloš Druškovič
  Miloš Druškovič
  podpredsednik Strokovnega sveta
 • Jernej Stritih
  Jernej Stritih
  član Strokovnega sveta
Financiranje
Financiranje Sklada Si.voda je opredeljeval statut sklada. V njem je bilo določeno, da je lahko zavod za opravljanje svoje dejavnosti sredstva pridobil:
 • iz sredstev ustanovitelja,
 • z lastno dejavnostjo,
 • s prodajo blaga ali storitev na trgu,
 • s prispevki donatorjev,
 • iz občinskih, državnih in mednarodnih javnih razpisov ali drugih virov na načine in pod pogoji, kot to opredeljuje statut.
Prispevki donatorjev so se lahko zbirali:
 • s SMS-donacijami
  Uporabniki so lahko v Sklad Si.voda prispevali 1 evro s poslanim sporočilom SMS.
 • z vklopom e-računa
  Za vsak e-račun, ki ga je vklopil Si.mobilov uporabnik, je Si.mobil v Sklad Si.voda prispeval 1 evro.
 • z reciklažo odsluženih mobilnih naprav in baterij
  Za vsak odslužen mobilni telefon ali dotrajano baterijo, ki so ga v Si.mobilovi poslovalnici uporabniki oddali v reciklažo, je Si.mobil v sklad prispeval 1 evro.
 • z direktnim nakazilom
  Sklad Si.voda je sprejemal tudi neposredna nakazila na transakcijski račun.
Poslovno poročilo

Poslovno poročilo 2013:

Poslovno poročilo 2013

Poslovno poročilo 2012:

Poslovno poročilo 2012